5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
93 18 lần 07/08/2022
15 16 lần 10/08/2022
55 15 lần 07/08/2022
37 13 lần 11/08/2022
38 13 lần 11/08/2022