5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
63 2 lần 11/08/2022
68 2 lần 04/08/2022
51 3 lần 11/08/2022
65 3 lần 04/08/2022
79 4 lần 06/08/2022