5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
63 1 lần 31/07/2022
68 2 lần 04/08/2022
51 3 lần 03/08/2022
65 4 lần 04/08/2022
47 4 lần 05/08/2022