10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
13 (19 lần) 71 (16 lần) 77 (16 lần) 08 (15 lần) 18 (15 lần)
47 (15 lần) 38 (15 lần) 46 (15 lần) 95 (14 lần) 58 (14 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
32 (4 lần) 62 (4 lần) 27 (5 lần) 40 (5 lần) 03 (5 lần)
81 (5 lần) 87 (6 lần) 96 (6 lần) 33 (6 lần) 89 (6 lần)
6 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
62 (18 ngày) 82 (14 ngày) 70 (13 ngày) 05 (12 ngày) 88 (11 ngày)
34 (10 ngày)