Đầu 0
002 lần
011 lần
022 lần
031 lần
041 lần
051 lần
061 lần
071 lần
082 lần
091 lần
Đầu 1
141 lần
161 lần
191 lần
Đầu 2
211 lần
221 lần
261 lần
Đầu 3
301 lần
331 lần
361 lần
381 lần
Đầu 4
401 lần
431 lần
441 lần
Đầu 5
501 lần
532 lần
571 lần
591 lần
Đầu 6
621 lần
661 lần
Đầu 7
701 lần
741 lần
751 lần
761 lần
791 lần
Đầu 8
811 lần
831 lần
851 lần
871 lần
881 lần
Đầu 9
941 lần