Đầu 0
002 lần
051 lần
075 lần
Đầu 1
131 lần
152 lần
173 lần
181 lần
193 lần
Đầu 2
201 lần
211 lần
222 lần
251 lần
272 lần
Đầu 3
302 lần
375 lần
Đầu 4
431 lần
453 lần
472 lần
481 lần
492 lần
Đầu 5
531 lần
544 lần
552 lần
574 lần
581 lần
Đầu 6
601 lần
612 lần
631 lần
651 lần
661 lần
692 lần
Đầu 7
701 lần
711 lần
721 lần
734 lần
751 lần
795 lần
Đầu 8
801 lần
841 lần
Đầu 9
991 lần