5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT XỔ SỐ Tây Ninh
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
62 1 lần 15/09/2022
87 1 lần 30/06/2022
08 1 lần 01/09/2022
79 2 lần 25/08/2022
94 2 lần 08/09/2022