5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
36 1 lần 14/04/2022
59 1 lần 07/07/2022
65 2 lần 11/08/2022
34 2 lần 14/07/2022
11 2 lần 15/09/2022