Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 21-05-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-05-2019 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần
19-05-2019 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần
18-05-2019 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-05-2019 7 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
16-05-2019 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15-05-2019 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
14-05-2019 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
13-05-2019 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần
12-05-2019 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần
11-05-2019 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
10-05-2019 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
09-05-2019 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
08-05-2019 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
07-05-2019 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
06-05-2019 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
05-05-2019 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
04-05-2019 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-05-2019 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần
02-05-2019 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần
01-05-2019 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần
Tổng 47 lần 51 lần 47 lần 52 lần 57 lần 70 lần 60 lần 50 lần 57 lần 49 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-05-2019 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
19-05-2019 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
18-05-2019 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần
17-05-2019 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 7 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
16-05-2019 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
15-05-2019 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
14-05-2019 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-05-2019 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần
12-05-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 7 lần 2 lần 1 lần
11-05-2019 3 lần 3 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần
10-05-2019 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần
09-05-2019 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
08-05-2019 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần
07-05-2019 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
06-05-2019 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
05-05-2019 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
04-05-2019 3 lần 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-05-2019 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
02-05-2019 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần
01-05-2019 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 55 lần 55 lần 56 lần 66 lần 46 lần 60 lần 51 lần 51 lần 42 lần 58 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-05-2019 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
19-05-2019 1 lần 0 lần 1 lần 7 lần 6 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
18-05-2019 5 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
17-05-2019 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
16-05-2019 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần
15-05-2019 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
14-05-2019 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
13-05-2019 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
12-05-2019 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
11-05-2019 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
10-05-2019 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 4 lần
09-05-2019 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
08-05-2019 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần
07-05-2019 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
06-05-2019 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần
05-05-2019 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần
04-05-2019 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
03-05-2019 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
02-05-2019 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần
01-05-2019 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần
Tổng 50 lần 42 lần 50 lần 54 lần 63 lần 56 lần 49 lần 55 lần 58 lần 63 lần

Email: ketquaxoso247.net@gmail.com Skype: ketquaxoso247.net@gmail.com Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
https://ketqua247.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright https://ketqua247.net - 2012