Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 25-03-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-03-2019 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần
24-03-2019 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
23-03-2019 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
22-03-2019 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 1 lần 4 lần
21-03-2019 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần
20-03-2019 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần
19-03-2019 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần
18-03-2019 1 lần 1 lần 2 lần 9 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
17-03-2019 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
16-03-2019 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần
15-03-2019 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần
14-03-2019 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
13-03-2019 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần
12-03-2019 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
11-03-2019 2 lần 3 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-03-2019 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần
09-03-2019 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
08-03-2019 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
07-03-2019 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
06-03-2019 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
Tổng 54 lần 50 lần 63 lần 61 lần 47 lần 51 lần 48 lần 60 lần 52 lần 54 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-03-2019 2 lần 6 lần 0 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
24-03-2019 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần
23-03-2019 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
22-03-2019 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
21-03-2019 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần
20-03-2019 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần
19-03-2019 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần
18-03-2019 1 lần 6 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần
17-03-2019 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
16-03-2019 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
15-03-2019 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần
14-03-2019 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 0 lần 7 lần 1 lần
13-03-2019 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần
12-03-2019 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
11-03-2019 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần
10-03-2019 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần
09-03-2019 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
08-03-2019 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
07-03-2019 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
06-03-2019 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
Tổng 46 lần 59 lần 54 lần 66 lần 62 lần 51 lần 39 lần 56 lần 55 lần 52 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-03-2019 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần
24-03-2019 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần
23-03-2019 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
22-03-2019 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần
21-03-2019 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
20-03-2019 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần
19-03-2019 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
18-03-2019 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
17-03-2019 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần
16-03-2019 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15-03-2019 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 7 lần 2 lần
14-03-2019 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
13-03-2019 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần
12-03-2019 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần
11-03-2019 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
10-03-2019 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09-03-2019 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08-03-2019 1 lần 5 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
07-03-2019 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần
06-03-2019 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
Tổng 48 lần 47 lần 47 lần 54 lần 66 lần 53 lần 47 lần 64 lần 54 lần 60 lần

Email: ketquaxoso247.net@gmail.com Skype: ketquaxoso247.net@gmail.com Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
https://ketqua247.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright https://ketqua247.net - 2012